Algemene voorwaarden – Verhuisservice Oost

Algemene voorwaarden Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost

E-mail: drenthenmelvin@gmail.com
Website: www.ontruimserviceoost.nl / www.verhuisserviceoost.nl
/ www.verhuisserviceoost.com

Artikel 1 – Definities

 1. Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost : Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost , gevestigd te Eibergen , KvK-nummer 59143584.
 2. Klant: degene met wie Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  en Klant samen.
 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost .
 2. Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  en de Klant sluiten de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

Artikel 3 – Aanbiedingen en offertes

 1. Aanbiedingen en offertes van Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Een aanbod of offerte is maximaal 5 dagen geldig, tenzij er een andere termijn in het aanbod of de offerte staat.
 3. Aanvaardt de Klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn, dan vervalt het aanbod of de offerte.
 4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  en de Klant dit schriftelijk afspreken.

Artikel 4 – Aanvaarding 

 1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, mag Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding intrekken, zonder dat de Klant hieraan enige rechten kan ontlenen. 
 2. Mondelinge aanvaarding van de Klant verbindt Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  slechts, nadat de Klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

 Artikel 5 – Prijzen

 1. Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  hanteert prijzen in euro?s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen. 
 3. Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  en de Klant spreken voor een dienstverlening een totaalbedrag als richtprijs af, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
 4. Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  mag tot 10% van de richtprijs afwijken. 
 5. Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  moet de Klant op tijd laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen. 
 6. De Klant mag het deel van de opdracht dat boven de richtprijs (vermeerderd met 10%) uitkomt laten vervallen, wanneer de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen.
 7. Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  mag de prijzen jaarlijks aanpassen. 
 8. Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  zal prijsaanpassingen meedelen aan de Klant voorafgaand aan de ingang ervan.
 9. Een consument mag de overeenkomst met Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  opzeggen wanneer hij het niet eens is met de prijsverhoging.

Artikel 6 – Betalingen en betalingstermijn

 1. Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen. 
 2. De Klant moet een betaling achteraf binnen 7 dagen na levering hebben voldaan.
 3. De betalingstermijnen die Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaald, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen. 
 4. Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Artikel 7 – Gevolgen te late betaling 

 1. Betaalt de Klant niet binnen de afgesproken termijn, dan mag Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de Klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 2. Wanneer de Klant in verzuim is, moet hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding betalen aan Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost . 
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. 
 4. Wanneer de Klant niet op tijd betaalt, mag Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant heeft betaald. 
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de Klant, zijn de vorderingen van Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  op de Klant onmiddellijk opeisbaar. 
 6. Weigert de Klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost , dan moet hij nog steeds de afgesproken prijs betalen.

Artikel 8 – Herroepingsrecht 

Artikel 9 – Verzekering

 1. De Klant moet de volgende zaken voldoende verzekeren en verzekerd houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade, en diefstal:
  1. geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  1. zaken van Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  die bij de Klant aanwezig zijn
  1. zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
 2. De Klant geeft op eerste verzoek van Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  de polis van deze verzekeringen ter inzage.

Artikel 10 – Garantie

 1. Wanneer de Klant en Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

Artikel 11 – Uitvoering van de overeenkomst 

 1. Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en volgens de eisen van goed vakmanschap uit. 
 2. Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  mag de afgesproken dienstverlening in zijn geheel of deels laten uitvoeren door anderen.
 3. De uitvoering van de overeenkomst gebeurt in overleg en na een schriftelijk akkoord en betaling van een eventueel voorschot door de Klant. 
 4. De Klant moet ervoor zorgen dat Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  op tijd kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Zorgt de Klant er niet voor dat Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  tijdig kan beginnen, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van de Klant.

Artikel 12 – Informatieverstrekking door de Klant 

 1. De Klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschik­baar aan Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost .
 2. De Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit. 
 3. Wanneer en voor zover de Klant dit verzoekt, retourneert Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  de betreffende bescheiden. 
 4. Stelt de Klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de Klant.

Artikel 13 – Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  geleverde producten en/of diensten. 

Artikel 14 – Klachten

 1. De Klant moet een door Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming. 
 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  hiervan op de hoogte stellen.
 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekort­koming, zodat Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  hierop gepast kan reageren. 
 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost .
 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

Artikel 15 – Ingebrekestelling

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost .
 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  ook daadwerkelijk op tijd bereikt. 

Artikel 16 – Aansprakelijkheid Klant

 1. Wanneer Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in die overeenkomst. 

Artikel 17 – Aansprakelijkheid Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost

 1. Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Wanneer Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 4. Wanneer Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto?s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting. 

Artikel 18 – Vervaltermijn

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

Artikel 19 – Ontbinding

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis. 
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  in verzuim is. 
 3. Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  mag de overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen. 
 4. De klant betaald bij het ontbinden van een getekende offerte een schadevergoeding aan Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost van 25% van het offerte bedrag, deze is direct opeisbaar.

Artikel 20 – Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  door de Klant niet aan Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht. 
 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
  – een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
  – wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
  – stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
  – computer­virussen
  – stakingen
  – overheidsmaatregelen
  – vervoersproblemen
  – slechte weersomstandigheden
  – werkonderbrekingen
 3. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  kan nakomen. 
 4. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken. 
 5. Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  hiervan voordeel heeft. 

Artikel 21 – Wijziging overeenkomst 

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  de overeenkomst aanpassen. 

Artikel 22 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  mag deze algemene voorwaarden wijzigen. 
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  altijd doorvoeren. 
 3. Ingrijpende wijzigingen zal Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van de algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen. 

Artikel 23 – Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost . 
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW. 

Artikel 24 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden. 
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Artikel 25 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  is Nederlands recht van toepassing. 
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost  is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Ontruimservice Oost & Verhuisservice Oost , tenzij de wet iets anders bepaalt.


Opgesteld op 02 november 2023.